top of page

Het kapitalisme is geen economisch, maar een machtsmodel


Geloof jij dit ?

 • De economische wetenschap is een wetenschap.

 • Het kapitalisme is een economisch systeem.

 • Het kapitalisme respecteert "de vrijheid van het individu"


Deze beweringen worden bijna universeel als de waarheid beschouwd. Nochtans zijn deze niet de realiteit. Maar wij beschouwen ze als de realiteit omdat wij geloven dat ze de realiteit zijn ….


De realiteit is:

 • De economische wetenschap is een pseudowetenschap.

 • Het kapitalisme is een machtsmodel waarbij een kleine groep de rest beveelt.

 • Het individu heeft geen enkele vrijheid, het wordt verplicht om de bevelen van de heersers op te volgen.


Door de eigen realiteit wordt deze realiteit onzichtbaar


Het kapitalisme is de voortzetting van de Feodale maatschappij met “de burgerij” als nieuwe heerser.


Het kapitalisme is geen economisch model. Het is een machtsmodel met dezelfde principes als het Feodale model. Een grote groep van onderdrukten (werknemers) die verplicht worden om de bevelen van een kleine groep heersers (aandeelhouders, kapitalisten, de economische macht) op te volgen. De heersers handelen louter in hun eigen belang. Het onderdrukte individu kan helemaal niet vrij en zelfstandig kiezen hoe hij zijn energie wil besteden. Het is verplicht om de bevelen van een kleine groep in de maatschappij op te volgen om te kunnen overleven.De economische wetenschap is een pseudowetenschap die als doel heeft om “verhalen” te creëren die lijken op “wetenschap”. Door deze verhalen te geloven, denken wij dat deze de realiteit zijn. Hierdoor wordt de realiteit van het machtsmodel onzichtbaar.


Met de eigenschappen van “Denken + Geloven” kunnen we een eigen realiteit creëren. Elk individu beschouwt de eigen realiteit als de realiteit, zodat de realiteit onzichtbaar wordt. Nochtans is de eigen realiteit niet “de realiteit”.

De kracht die schuilgaat achter deze techniek is zo krachtig dat de realiteit onzichtbaar wordt. Het bepaalt ons denken zelfs zodanig dat wij denken dat wie tegen het kapitalisme is ook tegen de vrijheid van het individu is. In onze eigen realiteit denken we dat het kapitalisme het enige model is dat de vrijheid van het individu kan waarborgen …


Het is maar door het besef dat elk individu in een eigen realiteit leeft dat de realiteit zichtbaar wordt …

De Feodale maatschappij als basis voor de kapitalistische democratische maatschappij met de economische macht als absolute macht


In de Feodale maatschappij ontstond een nieuwe macht rond een kleine groep individuen die over de kennis van het geld beschikten en via de handel ook veel geld bezaten: “De Burgerij”. Zij ontwikkelde zich tot een nieuwe macht in de maatschappij: “de economische macht”. Zij hebben de oude heersende macht (adel en geestelijken) onttroond en hun plaats ingenomen met een nieuw maatschappelijk systeem gebaseerd op "Geld" i.p.v. op “God”.


Het maatschappijmodel waarbij een kleine groep heersers de rest onderdrukt bleef echter intact. Deze realiteit bleef onzichtbaar omdat de economische macht een nieuw verhaal en een nieuw systeem voor de maatschappij had ontworpen. Zo ontstond het verhaal van de kapitalistische democratie. Het werd de taak van de economische wetenschappen om verhalen te creëren die het belang van de economische macht vertaalden naar de maatschappij toe. Op deze manier is het geheim achter het machtssysteem van het kapitalisme tot op heden een “geheim” voor de maatschappij.


De democratisering van de burgerlijke macht had tot doel deze macht over de tijd en over meerdere personen te verdelen. Democratisering gaf bovendien een schijn van vrijheid en inspraak.


De taak van de burgerlijke macht was de “vrijheid van het individu” te garanderen, “het privébezit” te beschermen en “de vrije markt” te respecteren. Deze principes laten de economische macht toe om in alle vrijheid en in het eigen belang te kunnen handelen. Bovendien geven deze principes de schijn van vrijheid voor het individu.


Door gebruik te maken van de imaginaire begrippen zoals vrijheid van het individu, privébezit, vrije markt, winst, aandelen, geld, individu, collectivisme, burgerlijke macht, … heeft de economische macht een eigen realiteit in de maatschappij kunnen creëren en bleef onzichtbaar dat “het grond-feodalisme” vervangen werd “het geld-feodalisme” (= kapitalistisch democratisch model).


Maar de realiteit is dat beide modellen dezelfde fundamenten vertonen:

Feodaal: Hij die grond (adel) heeft, beveelt de boeren. De beloning was het hiernamaals. De overdracht van macht (grond) gebeurt via het geboorterecht. De pseudowetenschap die het maatschappelijk verhaal vormgeeft is de Theologie. Het is God (en de geestelijken) die de orde in samenleving handhaaft.

Kapitalistisch: Hij die geld (aandelen) heeft, beveelt de werknemers (arbeid). De beloning was geld. De overdracht van macht (geld) gebeurt via het erfrecht. De pseudowetenschap die het maatschappelijk verhaal vormgeeft is de Economie. Het is “de staat” (en zijn militaire macht) die de orde in samenleving handhaaft.


De economische macht verricht geen arbeid en blijft onzichtbaar op het maatschappelijk toneel; ze gedragen zich als de aandeelhouders van de gemeenschap. Zij bezitten het geld en dit gebruiken ze om “hun eigenbelang” uit te laten voeren door economen, advocaten, lobbyisten, …


Zij zijn ook de eigenaar van de media, waardoor ze via “verhalen” het ideeëngoed van de maatschappij kunnen beïnvloeden en sturen. Het zijn meesters in het creëren van “een eigen realiteit”. Marketing, big data, … ze bezitten of controleren het allemaal …


Door het verhaal van het “Neo-liberalisme”, “de vrijheid van het kapitaal”, “de globalisering” heeft de economische macht zich aan de controle en de taxatie van de nationale overheden kunnen onttrekken. Dit hebben ze kunnen realiseren door internationale ondoorzichtige structuren op te zetten. De nationale overheden hebben immers geen greep op deze internationale structuren (denk maar aan de vele belastingparadijzen). Bovendien ondergraaft de internationale economische macht de nationale macht via “veerdeel en heers”-strategie.


Etc …


Nog een voorbeeld van informatie die niet in onze maatschappij is gekend:

Wie kent de realiteit dat “het geld” is geprivatiseerd en dat de private banken verantwoordelijk zijn voor de massale geldcreatie, waardoor het fundament van ons monetair systeem is onderuitgehaald ?


Schema: hoe de Feodale maatschappij het kapitalisme werd :


Wat is de methodiek die achter het machtsmodel schuilgaat? Het geheim van het kapitalisme onthult …


Over het kapitalisme zijn heel veel economische modellen en theorieën uitgewerkt. Nergens is terug te vinden dat het kapitalisme geënt is op de feodale staat en “Geld” een middel is om de macht te concretiseren. Dit is nochtans de basis van het kapitalisme.

De rest zijn allemaal “verhalen” om deze basis onzichtbaar te maken opdat de economische macht haar macht op een onzichtbare wijze kan behouden in de maatschappij.

Is het niet vreemd dat ondanks de grote aantallen “economen” in onze maatschappij, de economische macht er toch in slaagt om tot op heden hun “methodiek” geheim te houden voor de maatschappij… ?


Het onzichtbare systeem dat achter het kapitalisme schuilgaat is nochtans heel eenvoudig:


Elk individu heeft behoeftes. Het invullen van een behoefte is een transactie. Elke transactie heeft als tegenwaarde “geld”. Voor het invullen van een behoefte is er dus steeds geld nodig.

 • Individu heeft behoeftes

 • Invullen van een behoefte = transactie

 • Transactie => product <> geld (transactieprijs)

 • Transactieprijs = productiekost + winst

 • Cumul winst => aandeelhouders


Voor elke behoefte die wordt ingevuld in de maatschappij, of in elke transactie is een deel geld (= winst) voorzien voor de heersers (aandeelhouders), zodat de heersers altijd een deel geld (= winst) verkrijgen bij elke transactie en dit zonder energie te besteden.

Het is bovendien een groei-model. Des te meer behoeftes de individuen hebben, des te meer geld er naar de heersers gaat.


De onderdrukten worden uitgesloten van dit systeem. Zij (werknemers) kunnen alleen geld bekomen door de bevelen van de heersers op te volgen (arbeid te presteren) Dus om hun behoeftes te kunnen invullen, zijn ze verplicht om hun energie te besteden volgens de eisen van de heersende klasse. Hebben de onderdrukten veel behoeftes, dan hebben ze veel geld nodig, en om veel geld te bekomen, moeten ze “veel energie besteden” om de bevelen van de heersers op te volgen.


Op deze manier kunnen de heersers middels “Geld” de rest van de maatschappij bevelen. Elk individu heeft immers behoeftes. De voorstelling dat bevelen opvolgen noodzakelijk is om behoeftes te kunnen vervullen wordt in een economisch model vertaald, zodat de realiteit van het machtsmodel onzichtbaar wordt.


De heersers (aandeelhouders) nemen hun beslissingen louter in hun eigen belang en de onderdrukten (werknemers) moeten deze uitvoeren. De werknemers (arbeid, onderdrukten) of de gemeenschap (staat) hebben geen enkele inspraak in de beslissingen die de heersers (aandeelhouders) nemen.

De grond-adel werd geld-adel. De boeren werden werknemers …


DIT IS DE BASIS VAN HET KAPITALISME
Het kapitalisme is een louter machtsmodel
Het kapitalisme is geen economisch model

Een individu die de bevelen van de heersers niet opvolgt, heeft ook geen geld, en zonder geld kan je geen behoeftes invullen en zo ontstaat ARMOEDE.


Het kapitalistisch model stimuleert tot steeds tot meer transacties. Dit is de basis van de CONSUMPTIEMAATSCHAPPIJ.


Het lijkt onwaarschijnlijk maar al de overige verhalen van de ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN zijn verhalen. Door deze verhalen te geloven, denken wij dat ze de realiteit zijn. De realiteit is dat al deze verhalen niet de realiteit zijn, maar door het geloven van deze gecreëerde verhalen wordt de realiteit onzichtbaar …


Bij het ontwerp van een nieuw model is het belangrijk om het onderscheid tussen de realiteit en een verhaal te onderkennen

De vrijheid van het individu of de onderdrukking van het individu?


Het kapitalisme/feodalisme respecteert de vrijheid van het individu niet. Het kapitalisme verplicht het individu (het volk, onderdrukte) om te handelen conform de bevelen van een kleine minderheidsgroep, de heersers (aandeelhouder).


Hierdoor heeft het individu geen enkele vrijheid omtrent het besteden van zijn energie. Het individu wordt immers verplicht zijn energie te besteden volgens de eisen van de heerser, zonder inspraak in het beslissingsproces van de heerser (aandeelhouder)


In de realiteit is het een maatschappelijk machtsmodel waarbij een kleine groep individuen de rest kan bevelen. Deze macht wordt mogelijk gemaakt door de techniek van “Geld” aan een “behoefte” te koppelen. De heersers verkrijgen hun geld via het systeem zonder energie te hoeven besteden, terwijl de onderdrukten enkel aan geld geraken door de bevelen van de heersende klasse uit te voeren. (= energie conform de eisen van de heersers besteden)


In de eigen realiteit van de individuen is het kapitalisme een economisch maatschappijmodel dat de “vrijheid van het individu” garandeert. Omdat dit principe is opgenomen in het takenpakket van “de Staat” gelooft het individu dat het kapitalisme de vrijheid van het individu garandeert. Op deze manier ervaart het individu de realiteit niet meer dat het helemaal over geen vrijheid beschikt inzake de besteding van haar energie.Terloops:

Al mijn ideeën over het ontstaan van de maatschappij, het ontstaan en het onvermijdelijke einde van het kapitalisme, de noodzaak en de opbouw van een nieuw maatschappijmodel, … ben ik heden in een boekvorm aan het gieten. Hiervoor zoek ik nog een goede uitgever. Als er iemand hierover goede tips zou hebben, dan hoor ik die graag …59 views0 comments

Recent Posts

See All

link naar artikel over geldcreatie

https://www.ftm.nl/artikelen/mythes-en-waarheden-over-geldschepping-geld-komt-uit-het-niets?share=eiUPtzbi%2BlRL%2Bu5VKqvMnDwB2e%2FFCjrcLZl2lYpT%2BSGKS3abSA2P71meuW1NAw%3D%3D%26utm_medium=social&utm_c

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page