top of page

Wat is het doel van deze blog ?

Updated: Aug 9, 2020

de puzzel


Waarom handelen we toch zo onlogisch (of inefficiënt) ? Waarom geloven we in “verhalen” ? Mensen handelen niet op basis van “sprookjes”, maar wel op basis van verhalen ? Waarom weigeren mensen de realiteit te zien en blijven ze halsstarrig ontkennen, ook al heeft dit problemen tot gevolg ?

Waarom doen mensen elkaar pijn ? Doen ze dat nu bewust ? Iedereen ziet altijd de “domme” dingen van de anderen ?


Zijn wij dan nu echt zo intelligent als we denken ?


Waar ligt de bron van het handelen ? Bij het individu, zijn opvoeding, de maatschappij, de sociale omstandigheden, de genetica, …. ?


Met logica en observatie heb ik getracht een logische verklaring te zoeken voor wat voor mij “onlogisch” was.


Uiteindelijk vielen in mijn hoofd alle puzzelstukjes in elkaar en er ik vond een allesomvattende verklaring. Hierna som ik enkele puzzelstukjes op die de basis vormen van mijn verhaal. In deze blog ga ik de logica achter de puzzel trachten weer te geven.


de puzzelstukjes


1. Het “handelen”

 • de realiteit = energie * materie * evolutie

 • handelen = besteden van energie in de realiteit met een “output” tot gevolg

 • efficiënt handelen = handelen conform “de realiteit”

 • er is maar één “de realiteit”, “ze is wat ze is” en we kennen ze niet

 • we hebben slechts een beperkt beeld van de realiteit

 • elke afwijking (of het ontkennen) van de realiteit (bewust of onbewust) is inefficiënt (en leidt tot energieverlies)


2. De unieke eigenschap van het “denken”

 • een waarnemend deel en een denkend deel

 • de kracht van preventief handelen

 • denken brengt “het leven” in relatie met “de dood”

 • ontstaan van sprookjes, verhalen, ….

 • de impact van de taal (gesproken en geschreven)

 • de snelheid van informatie

 • het imaginair concept


3. De impact van de “evolutie “

 • de contradictie tussen “niet efficiënt handelen” en “de evolutie”

 • de evolutie van organismen en het ontstaan van leven

 • de evolutie van “niets” tot “intelligentie”

 • de evolutie van ons besturingssysteem

 • het ontstaan van het bewust handelen

4. De evolutie van :

 • “kudde” naar “maatschappij”

 • “realiteit” naar “eigen realiteit”

 • “efficiënt” naar “goed” handelen


De kracht van de groep was noodzakelijk om te overleven. Een individu alleen heeft geen kracht, maar in groep zijn wij tenslotte een dominante kracht geworden. (synergie 1+1 =3 is een ongelofelijke kracht ). Homo Sapiens heeft altijd in kuddes geleefd en het is pas na de agrarische revolutie dat er een nieuwe samenlevingsvorm ontstond.


Een “maatschappij” (religie) ontleent zijn bestaan enerzijds aan de eigenschap van “het denken” en anderzijds aan de taal die toelaat om begrippen te kunnen definiëren die niet bestaan in de realiteit (maar waarin we toch gaan geloven). Alhoewel een “imaginaire orde” niet in de realiteit bestaat, heeft toch de kracht dat het ons handelen als groep kan aansturen.


Ons dagdagelijks leven in de maatschappij wordt nog steeds sterk beïnvloed door de genetica van “jager-verzamelaar”, maar het is tevens de logische verklaring van ons inefficiënt gedrag.


Het handelen van de jager-verzamelaar werd nog door de realiteit aangestuurd, maar nadat we ons zijn gaan organiseren binnen een maatschappij blijkt dat het “efficiënt” handelen werd vervangen door het “goed” handelen (= handelen conform de eigen beoordeling van de realiteit, de eigen realiteit, een beleving van de realiteit).


Door het hanteren van een eigen realiteit wordt er definitie ons handelen inefficiënt. Een realiteit is niet goed of slecht, ze is wat ze is. Omdat “goed” en “kwaad” begrippen zijn die in de realiteit niet bestaan, doch een individuele beoordeling zijn van de realiteit leidt het beoordelen van se realiteit tot “waanzinnig gedrag”.


Het handelen van Homo Sapiens wordt aangestuurd op twee niveau's:

 • op niveau groep: door maatschappij (religie) op basis van waarden die naar regels worden vertaald

 • op niveau individu: door de "eigen realiteit" en "het ego" op basis van de individuele waarden en het “eigen gevoel”


5. De realiteit beoordelen leidt tot inefficiënt gedrag en doet ons pijn leiden.

Omdat ons overlevingsinstinct aan een “pijn”-prikkel meer aandacht verleend, heeft deze prikkel een grotere invloed op ons besturingssysteem. Deze prikkel activeert bovendien oncontroleerbare interne prikkels die in onze genetica zijn verpakt en die de conditie van ons lichaam effectief veranderden.


Hieruit volgt dat een beoordeling van de realiteit impliceert dat er per definitie veel teveel aandacht wordt verleend aan “pijn”, waardoor de eigen realiteit door “pijn” wordt beheerst.


Ondanks het feit dat ons ego streeft naar het verkrijgen van “genot” en het vermijden van “pijn”, gaat “pijn” het handelen domineren …. waardoor we opnieuw inefficiënt gaan handelen, waardoor er nog meer “pijn” ontstaat …. Het is een logische vicieuze cirkel die volgt uit onze genetica.


Waarom doen wij dit en blijven we dit doen ? Is het beoordelen van de realiteit wel intelligent ?


Heeft het puzzelen “het ei van Columbus“ gevonden ?


Observatie, logica, algemene kennis en heel veel tijd vormen de basis van mijn “ei”. De zwakte is dat het niet is gebaseerd op wetenschappelijk werk of kennis.


Ik ben een maand geleden dan ook aan een literatuurstudie begonnen. Op korte tijd verslond ik een 20-tal boeken. (deze lijst is beschikbaar en ga ik ook publiceren).


Ik was verrast dat het inefficiënt en vaak waanzinnig handelen van het ego aangestuurd door “pijn” en “genot” al eeuwenlang gekend is. Ik heb jaren nodig gehad om te ontdekken wat “de eigen realiteit” was …. Als het blijkbaar al eeuwen gekend is, waarom was deze kennis dan voor mij dan onbekend gebleven ? Waarom is deze kennis blijkbaar geen algemene kennis ? (Dit is eigenlijk hetzelfde vragen als waarom laten wij dit waanzinnig en inefficiënt gedrag nog toe ?)


Een nieuw raadsel ?


Of ligt de verklaring in het feit dat heel het verhaal van “het ego” geen wetenschappelijk basis heeft, waardoor het tenslotte maar een verhaal blijft waarin je kunt geloven of niet … Of sluit het verhaal zo dicht aan bij de spiritualiteit aan, waardoor de eigen realiteit hier de innerlijke rust zoekt ?


In de literatuur vind je in ieder geval veel boeken die een methodiek vooropstellen hoe je moet omgaan met het “ego”:

 • een overcompensatie van “het goede” geven bij de beoordeling van de realiteit, waardoor het beeld van het “ego” wordt hersteld …

 • toevlucht in “religie”

 • de realiteit “ervaren” maar niet “beoordelen”.


Verder heb ik gelezen dat onze hersenen schijnbaar veel onlogisch gedrag gedrag veroorzaken. Misschien is het helemaal toch niet zo onlogisch ….


Tot op heden heb ik nergens de logica terug gevonden dat het aansturen van ons handelen door het “het ego” een gevolg is van het feit dat ons besturingssysteem niet is aangepast aan het leven in een maatschappij. Het verhaal kan toch een betekenis hebben omdat : “weten dat je blind bent, leert je zien”.

"Weten dat je blind bent, leert je zien"


Genetisch gedrag is geen “keuze”

Genetica die niet conform de realiteit is, leidt tot inefficiëntie.


Het feit dat elk individu een eigen realiteit creëert die het handelen aanstuurt is logischerwijze een zeer inefficiënt systeem. Er zijn dus evenveel eigen realiteiten als individuen. Het veroorzaakt onnodige communicatieproblemen, conflicten, …. Het is een hinderpaal in de kracht van synergie.


Het “weten” dat wij in feite onbewust inefficiënt handelen vanaf de agrarische revolutie tot nu, heeft een impact op heel onze “moderne” geschiedenis.


Het “weten” opent ook tegelijkertijd ongekende perspectieven voor heel onze soort naar de toekomst toe. …. Zou het niet de grootste efficiëntie - sprong zijn van heel onze geschiedenis zijn als we de energie die we nu inefficiënt besteden, positief zouden kunnen aanwenden ?


Bovendien is er geen conflict of revolutie nodig om "de realiteit" (die is zoals ze is) te aanvaarden. De wetenschap, of het weten, volstaat.


Het afstemmen van het handelen van heel onze soort op "de realiteit", die voor ieder van ons gelijk is, zou onze soort kunnen herenigen in een maatschappij met een ongekende bron van energie (1+1=3) die de kracht heeft om ons te richten op de doelstelling die we van nature hebben … “zorg dragen voor de realiteit en voor elkaar, overleven in de realiteit, zorgen dat ons nageslacht in de beste omstandigheden kan overleven in de realiteit


Het begraven van de “eigen realiteit” in “de realiteit“. Het verlaten van de huidige inefficiënte (conflictueuze) kudde-structuur, genieten van de kracht van een wereldorde (maatschappij) en tegelijkertijd ons maatschappelijk model op een kleinere kudde-structuren kunnen enten die het evenwicht met onze genetica terug kunnen herstellen …. Structuren die geen conflicten veroorzaken, maar uitsluiten …. Of conform de realiteit handelen = efficiënt handelen.


De kracht van “Weten dat je blind bent”.* De noodzaak aan de “wetenschap”


Ik geloof in mijn verhaal omdat het (voor mij) logische verklaring is voor het onlogisch gedrag …. Maar tegelijkertijd maak ik de bedenking of ik nu zelf niet te vlug geloof in een verhaal ?


Geloven, denken = “eigen realiteit”
Weten = “de realiteit”

Enkel een verhaal dat conform de realiteit is, is een efficiënte basis om te “handelen”.


Maar dat kan ik niet beoordelen ? Dit is de reden dat ik deze blog en forem heb opgestart.


Ik ga mijn verhaal “bloggen” in de hoop het te kunnen confronteren met de wetenschap (de kennis, de realiteit). Als je denkt een bijdrage te kunnen leveren in dit verhaal, volg dan de blog (subscribe) …. Wetenschap is tenslotte geen taak van één individu. De realiteit behoort toe aan ons allen.


Of je de wetenschap gelooft of niet ? Dit kan een persoonlijke keuze zijn, maar deze keuze verandert de realiteit niet. Dit is de kracht van wetenschap ! “wie kan zien, wil toch niet blind blijven”

45 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page