top of page

"Corona" - kennen we de realiteit ?

Updated: Dec 13, 2020

De media heeft heel de maatschappij in haar ban met haar éénzijdige Corona-verslaggeving. Het lijkt wel een oorlogsverslaggeving (1).


Buiten de realiteit van Corona, die we via de media opgedrongen krijgen, bestaat er ook nog een andere realiteit omtrent Corona. Bij wijze van illustratie geef ik hierna de link weer van 2 reportages van Prof. Pierre Capel (gewoon hoogleraar besmettingsleer, experimentele immunologie) die een duidelijke en verhelderende uitleg geeft over het Corona-virus.

In het you-tube kanaal van "De Vrije Wereld" komt het Corona-thema ook veelvuldig aan bod. In één van hun vele reportages legt dhr. Robin Fransman (financieel expert) duidelijk uit waarom er toch vraagtekens te plaatsen zijn bij het huidige beleid.


Ondertussen is het duidelijk dat de media veel sturing geeft aan het Corona-verhaal waardoor de huidige situatie "een gecreëerde realiteit" is geworden.


In één reportage van P. Capel wordt "de open vraag" gesteld: Waarom ? Waarom wordt onze maatschappij in deze "houdgreep" gehouden ? Het is een vraag die mij ook al de tijd heeft beziggehouden.


Het is niet eenvoudig om hierop te antwoorden. ... Voor alle duidelijkheid, ik spreek niet van een complottheorie. Maar toch zijn er aanwijzigingen dat deze Corona-situatie opportunistisch gebruikt gaat worden om een reeds falend kapitalistisch (monetair) systeem te verdoezelen.


Om dit te begrijpen:

"Geld" stuurt ons handelen (2). Deze sturende factor wordt gedomineerd door "de economische macht" (3). De logische vraag is dus: "Speelt de economische macht een rol in het Corana-verhaal ?" Ondertussen is het duidelijk dat er verschillende keuzes zijn om het beleid rond Corona te voeren. Waarom laat de economische macht juist een keuze toe die heel het economisch gebeuren ondermijnt ? Het gekozen beleid leidt immers tot een crisis van een ongeziene schaal (4). Dit lijkt toch onlogisch omdat "Winst" een doelstelling is van de economische macht (winst = het hebben van meer geld = macht). De schaal en de opzet van heel het gebeuren is zo groot dat de motivatie van “geld verdienen" onwaarschijnlijk lijkt (5). Kan er meer aan de hand zijn ?... Kan de economische schade die te wijten is aan de Corona-crisis een opportuniteit zijn voor de economische macht ... ?


Dat deze economische schade kan worden aangewend om het falen van het kapitalisme te verbergen, lijkt op het eerste zicht misschien onlogisch. Om de logica hiervan te begrijpen, moeten we de monetaire situatie begrijpen voordat er sprake was van Corona ...


Het geldscheppingsrecht was altijd een monetair voorrecht van de soevereine staat. Het Neo-Liberale gedachtengoed heeft tot een deregularsering geleid waardoor het private bankwezen ook (digitaal) geld kan creëeren. Hierdoor controleerde de economische macht defacto het monetaire systeem. Geld is een imaginair begrip, het bestaat niet in de realiteit. Geld is een middel om transacties efficiënter te laten verlopen. Toch wordt geld in het kapitalistisch systeem als een doel beschouwd. Gedreven door de hebzucht naar geld, "het steeds meer geld willen hebben", heeft de economische macht middels geldcreatie op een onzichtbare manier voor de bestuurlijke macht een financiële economie gecreëerd waar een tienvoud van het geld in aanwezig is dan in de reële economie. In deze financiële economie is het wel mogelijk om geld met geld te verdienen, maar in de realiteit heeft dit geen enkele toegevoegde waarde omdat hierdoor niet in de concrete behoeftes en noden van de mensen wordt voorzien. Integendeel, deze financiële economie onttrekt "middelen en energie" aan de reële economie, waardoor er uiteindelijk minder overblijft voor de invulling van de reële behoeftes en noden. Is dit geen pure waanzin?

Heeft geld zijn fundamenten niet verloren door deze massale geldcreatie? Is geld zijn waarde niet verloren? (6)


In 2008 wankelt plots heel het monetaire systeem. De bestuurlijke macht heeft fors moeten ingrijpen om een implosie van het monetaire systeem te voorkomen. Toen werd ook zichtbaar dat de economische macht heel ons monetaire systeem ontwricht heeft. Maar de nationaal georganiseerde bestuurlijke macht heeft de internationaal georganiseerde economische macht niet aan banden kunnen leggen, waardoor er aan de fundamenten van het systeem niets is kunnen veranderen .... Er is enkel een uitstel bekomen ... (7)


De economische macht heeft tot op heden steeds kunnen verborgen houden dat de basis van het kapitalisme (het streven naar winst, het hebben van meer geld of de hebzucht) steeds zal leiden tot een crisis. Dit heeft ze kunnen doen door haar instrumenten: de media en de economische wetenschappen. In 2008 is maar op het nippertje een een monetair meltdown voorkomen. Binnen het kapitalistisch systeem zijn er tot op heden geen "oplossingen" gevonden om uit deze impasse te komen ... Hebben ze in Corona uiteindelijk dan toch een opportuniteit gevonden die een oplossing kan bieden voor deze situatie ?


Is het niet voorspelbaar dat de media het falen van het monetair systeem aan Corona zal toewijzen ? (8) Door de oorzaak van de "nakende crisis" naar een externe factor te verschuiven, blijft de realiteit onzichtbaar dat het kapitalistisch ideeëngoed de oorzaak is van het monetair falen. Hoopt de economische macht het vertrouwen in het kapitalisme op deze manier overeind te houden waardoor zij ook aan de macht van onze maatschappij kunnen blijven ?


Een bijkomende opportuniteit (maar niet de motivatie) voor de economische macht is dat deze situatie een versnelling geeft om de volgende industriële revolutie te realiseren via Big Data (9). Het Corona- tijdperk is dus tevens een speeltuin geweest voor de economische macht. Maar is de tijd van spelen niet voorbij ? Is het nu nog niet duidelijk genoeg dat het huidige maatschappelijk model steeds individueel en maatschappelijk leed tot gevolg heeft ? Moeten wij met ons allen niet aan een totaal nieuw maatschappelijk model gaan werken dat wel conform de realiteit is ... ?


`Ik heb dit standpunt ook eerder toegelicht in het artikel "Leidt Corona tot een Global Reset ?" en "Een economisch maatschappelijk model conform de realiteit". Op mijn blog (www.bosar.info) ga ik hier nog meer over publiceren ...


DE VOETNOTEN


(1)

Om de ware toedracht te kennen is het nuttig om verschillende standpunten naast elkaar te beoordelen. Dit proces hebben wij duidelijk niet gekend in het Corona-gebeuren. Er is vrij vlug een éénzijdige visie gehanteerd. Afwijkingen hierop werden niet aanvaard ... De gehele aanpak laat een "geforceerde indruk" na ...

Omdat de economische macht absoluut regeert over onze maatschappij is het zinvol om te onderzoeken wat de rol van deze macht in deze situatie is ...


(2)

Geld is een imaginair begrip, het bestaat niet in de realiteit. Waarom kan "geld" dan toch ons handelen aansturen ?

De reden is dat het handelen van Homo Sapiens door "de eigen realiteit" wordt aangestuurd, en niet door "de realiteit". Deze "eigen realiteit" is een beoordeling die het individu maakt van de realiteit. De eigen realiteit is dus uniek per individu. Deze "eigen realiteit" kent twee niveaus: het groepsniveau (de maatschappij) en het individuele niveau (het ego). Geld is een imaginair begrip, een verhaal waarin elk individu gelooft. Het bestaat dus in de eigen realiteit van elk individu. Omdat elk individu "de eigen realiteit" als "de realiteit" beschouwt, kan een imaginair begrip zoals geld het handelen van een individu aansturen ... Omwille van het universele "geloof" in geld, kan "geld" ook sturing geven aan de hele maatschappij. In mijn nog te publiceren document omtrent het ontstaan van het kapitalisme, leg ik uit hoe de Franse Revolutie het schakelmoment is waarbij het maatschappijmodel wijzigt van Het Ancien Regime (De Feodale Staat) naar De Kapitalistische Democratie, waarbij "Geld" de rol overneemt van "God" als sturende kracht. Een schematische voorstelling:Onze huidige maatschappelijke situatie vertoont veel tekenen dat er een nieuw schakelmoment aandient om naar een nieuw maatschappelijk model te gaan ...


(3)

In een volgende publicatie ga ik het ontstaan en de realiteit van "de economische macht" toelichten. De economische macht beschikt over twee instrumenten waarmee ze een eigen realiteit voor de maatschappij kan creëeren: "de media" en "de economische wetenschappen". De economische macht handelt louter in het eigen belang. Om dit belang te vertalen naar de maatschappij gebruikt ze de economische wetenschappen. Zo heeft "haar theorie" van het Neo-Liberalisme geleid tot een deregularisering (vrijheid van de markten) en globalisering (vrijheid van het kapitaal). Op die manier heeft ze via geldcreatie haar doel kunnen realiseren (het hebben van meer geld) en is er waanzinnig grote financiële economie kunnen ontstaan.

Wat is de rol van "de media" en "de economische macht" geweest in het Corona-verhaal ? Een maatschappelijk debat is hierover wenselijk aangewezen aangezien deze 2 machten niet democratisch zijn georganiseerd in onze maatschappij.


(4)

Heden lijkt de gevolgschade van het Corona-beleid nog onduidelijk ... Maar wie gaat uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het maatschappelijk en het individueel leed dat gaat volgen? Het kapitalistisch systeem, de economische macht, de media, de bestuurlijke macht (de politiek), de experten .... ?

(5)

De economische macht heeft met de bankencrisis zoveel geld ”verdient”, dat eventuele “winsten” op Corona verwaarloosbaar zijn ... De motivatie is een "reset van het monetaire systeem" te kunnen doorvoeren omwille van een externe oorzaak "Corona". Op deze manier tracht men verborgen te houden dat het kapitalisme onevenwichtig is, waardoor het een maatschappelijk en individueel leed veroorzaakt.


(6) DE REELE EN FINANCIËLE ECONOMIE


*. definities

Onder de term reële economie worden alle economische activiteiten verstaan omtrent de productie, handel en distributie van materiële goederen. Het is de "maak-economie", die zorgt voor de productie van de goederen en diensten die nodig zijn om te voldoen aan de behoeftes en noden van de individuen (consumenten). De reële economie heeft een waarde in de realiteit voor de mensen omdat deze economie zijn behoeftes en noden invult. In de reële economie bestaat een transactie uit goederen langs de ene kant tegenover geld langs de andere kant. (transactie = goederen >< geld).

In het kapitalistische systeem zijn het aantal transacties belangrijk omdat elke transactie tot meer geld voor het kapitaal leidt. In elke transactie-prijs zit immers een stuk winst vervat dat bestemd is voor het kapitaal. In de reële economie wordt er dus geld met productie verdiend. (Transactieprijs = productiekost + winst , waarbij de winst bestemd is voor het kapitaal.)


Naast de reële economie van goederen en diensten (die onze behoeftes en noden bevredigen), is er nog de financiële sector en de financiële economie. De financiële economie wordt gekenmerkt door een "concentratie op monetaire activiteiten", waarin "geld van één of andere soort" aan beide kanten van een transactie verschijnt". (transactie = geld >< geld).= In deze economie wordt dus geld met geld verdiend. De financiële economie heeft geen enkele productie die de reeële noden of behoeften invult, en heeft dus geen enkele waarde in de realiteit. Integendeel alle energie die besteed wordt aan de financiële economie is in de realiteit "verloren energie".


*. welvaartscreatie voor het kapitaal

Door de deguralisering en de globalisering van het kapitaalwezen (ingegeven door het Neo-Liberalisme) heeft de economische macht deze financiële economie exponentieel kunnen laten groeien omdat de private banken digitaal geld hebben kunnen creëren via schuld. Dit extra geld kwam niet terecht in de reeële economie, maar in de financiële economie, waar het idee was om geld met geld te verdienen. De transacties in de financiële economie hebben geen meerwaarde in de realiteit: ze zorgen er alleen voor dat "het kapitaal" meer geld krijgt, en de rest minder. Het is een transfer van "welvaart" richting "kapitaal". Het kapitalisme creëert steeds meer geld voor "het kapitaal", (de kapitalisten, de economische macht) zodat deze steeds meer overschotten hebben voor de invulling van hun behoeftes. Gezien hier geen tekorten zijn, hebben deze geen reële waarde in de realiteit. Het overige deel van de bevolking ("de arbeid", het volk) wordt daarentegen steeds armer. Zij krijgen het steeds moeilijker om hun reëele behoeftes in te vullen. Dit is wel voelbaar in de realiteit: er ontstaat steeds meer individueel lijden voor deze categorie in de realiteit. Wat is de waarde van een maatschappelijk model dat ervoor zorgt dat een zeer beperkte elitegroep (de economische macht, het Kapitaal) steeds meer geld krijgt en de grote groep van de maatschappij (het volk, de Arbeid) steeds minder, zodat deze groep haar behoeftes niet meer kan invullen ?


*. Geldcreatie en inflatie

Elke geldcreatie (die hoger is dan de groei van de reële economie) vermindert de waarde van het geld. De waardevermindering van het geld wordt gemeten door "inflatie". Waarom leidt deze massale geldcreatie dan niet tot inflatie ?

Om hierop te kunnen antwoorden, moeten we weten wat "inflatie" is en hoe het gemeten wordt: Inflatie wordt gemeten aan de hand van een mandje met goederen en diensten (o.a. standaardlevensmiddelen, kleding, kapper, huur, openbaar vervoer en meubels, ...). In het gekozen basisjaar wordt deze inflatie-index op 100 gezet. Elk jaar wordt het prijspeil van dit mandje opnieuw berekend en vergeleken met de oorspronkelijke index. Het verschil is de inflatie. In de meetmethode van inflatie zijn dus enkel elementen van de reële economie opgenomen. Omdat geen enkel element van de financiële economie is opgenomen, heeft een geldtoename in de financiële economie logischerwijze geen enkele invloed op de inflatie-index. Dus als er geld wordt gecreëerd dat in de financiële economie terechtkomt, heeft dit geen invloed op de inflatie-index, .... Desondanks deze geldcreatie geen invloed heeft op inflatie, is dit geld wel effectief gecreëerd waardoor het geld minder waard wordt.


Dit wordt duidelijk als het geld dat in de financiële economie aanwezig is, besteedt zou worden in reële economie. Omdat de omvang van de financiële economie een tiental keer groter is dan de reële economie gaat deze geldstroom geen inflatie, maar een hyperinflatie veroorzaken .... en uiteindelijk zal het geld waardeloos worden ... Deze in de realiteit nutteloze financiële economie is dus een "bedreiging" voor de in realiteit nuttige reëele economie. De financiële economie heeft enkele een waarde in de eigen realiteit die het kapitalistisch systeem creëert. Wat is de waarde van een maatschappelijk model dat omwille van een doel in de eigen realiteit, een gevaar in de de realiteit oplevert ?


*. Onzichtbaar en ondemocratisch

De versoepeling van de regelgeving en de vrijheid van het kapitaal (ingegeven door het Neo-Liberalisme) heeft de economische macht aangegrepen om door geldcreatie een financiële economie te creëren via ingewikkelde, onduidelijke en internationale constructies. Door deze internationalisering heeft de economische macht deze ontwikkeling in feite onzichtbaar kunnen organiseren omdat de bestuurlijke machten nationaal zijn georganiseerd. Bovendien is de economische macht niet democratisch georganiseerd: De aandeelhouders handelen in hun eigenbelang en naar eigen goeddunken en dit zonder enige verantwoording te hoeven afleggen aan "de arbeid" of aan andere stakeholders. ``


Het is pas na de bankencrisis van 2008 dat de omvang van heel deze financiële sector enigszins zichtbaar werd. Toen werd het duidelijk dat de economische macht heel het monetair systeem ontwricht heeft ... maar het kwaad was al geschied ... De economische macht is ongeschonden uit deze crisis kunnen komen en heeft de problematiek mede in handen gelegd van de bestuurlijke macht. Hierdoor is de taak van de centrale bank noodgedwongen geworden om een scheiding te bewaken tussen de geldstromen van de reële economie en de financiële economie. Omdat het kapitaal enkel gedreven wordt door "rendement" (meer geld of winst), moet de financiële economie steeds een hoger rendement hebben ten aanzien van de reële economie. Het perverse effect hiervan is dat het kapitaal steeds meer "geld" krijgt, terwijl de reële economie verarmt. De bestuurlijke macht zit gevangen met dit dilemma. Het monetair beleid wordt gestuurd door de economische macht. De bestuurlijke macht wordt gedwongen tot het slaafs uitvoeren ...


*. Het kapitalisme creëert waarde in de eigen realiteit, maar daarom nog niet in de realiteit.

Het kapitalisme handelt niet conform de realiteit, maar volgens haar eigen realiteit ... Het kapitalisme creëert een waarde in haar eigen realiteit, zonder dat dit een waarde heeft in de realiteit. In de realiteit is alle energie die naar de financiële economie stroomt verloren energie. Het is immers enkel de reële economie die zorgt voor de invulling van de behoeftes en noden. De waarde van de financiële economie in de realiteit immers NUL. Omdat het kapitalisme stimuleert dat "de energie van individuen" naar de financiële economie stroomt, is het kapitalisme een inefficiënt maatschappelijk systeem. De onderliggende reden hiervan is dat het kapitalisme "geld als doel" stelt, terwijl geld louter een middel is. Door het geld als doel te stellen, stuurt "geld" het handelen van de mens, waardoor het handelen wordt gericht naar de gecreëerde realiteit (het steeds "meer geld" willen hebben) in plaats van naar de realiteit ... De financiële economie is een logisch gevolg van het feit dat "geld maakt geld" ... In de eigen realiteit die het kapitalisme creëert is dit efficiënt handelen, maar in de realiteit is dit inefficiënt handelen.


besluit:

Het handelen wordt door het kapitalisme aangestuurd door een eigen gecreëerde realiteit. (geld als doel). Hierdoor handelt het kapitalisme niet volgens de realiteit en dit leidt logischerwijze tot inefficiënties . Bijgevolg zijn crises een logische gevolg van het kapitalisme. Een crisis is een boodschap om het handelen aan te passen aan de realiteit. Er is dus dringend nood aan een nieuw maatschappelijk systeem dat het handelen afstemt op de realiteit ... Dit is de reden waarom ik met deze blog gestart ben ...


(7)

handelen conform de realiteit => efficiënt handelen

handelen niet conform de realiteit => creatie van inefficiënties

cumulatie van inefficiënties => crisis

m.a.w. een crisis is een uiting of een gevolg van handelen dat niet conform de realiteit is. een crisis geeft ons de boodschap dat het noodzakelijk is om ons handelen aan te passen aan de realiteit.


(8)

Alhoewel deze boodschap "logisch" lijkt, is deze boodschap niet de realiteit ...


(9)

De volgende revolutie bestaat uit het combineren van Biologie met AI (artificiële intelligentie) en het WWW (het internet), of maw de mens koppelen aan het internet en gedrag dat door AI wordt aangestuurd. Dat het kapitalistisch model niet geschikt is voor deze realiteit, heb ik reeds aangegeven in vorige artikels ... waaruit de dringendheid volgt dat er een maatschappelijk systeem komt dat wel conform deze realiteit is.
101 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page